Strefa dla ciała

Ana­lizy i tera­pie sta­cjo­narne w gabi­ne­cie. Ana­liza Two­jego orga­ni­zmu 40 zakre­sach, ana­liza poszcze­gól­nych orga­nów, poziom wita­min i obcią­żeń w orga­niź­mie, dieta wg TMC, Masaż dźwie­kiem – kamer­to­nami, Masaż dźwie­kiem – misami tybe­tań­skimi, Zaję­cia Qigong, Tera­pie usu­wa­nia tok­syn, obcią­żeń i paso­ży­tów z orga­ni­zmu

Strefa dla duszy

Ana­lizy i tera­pie zdalne. Quan­tec – ana­liza bio­pola pacjenta z określe­niem możli­wych zmian w orga­ni­zmie, roz­po­zna­nie możli­wej przy­czyny cho­rób. Tera­pie do bio­pola, poprzez pro­gra­mo­wa­nie Quan­teciem. Tera­pie zdalne, Ana­liza duszy, droga duszy w tym wcie­le­niu. Malo­wa­nie intu­icyj­ne­/spon­ta­niczne, Taniec intu­icyj­ny­/spon­ta­niczny


Medycyna niekonwencjonalna,

połączenie ciała i duszy w jedną zgraną całość.

Zapraszam do umówienia się na wizytę

 

 

 

KONTAKT